Privatumo politika

Privatumo politika

Mes įsipareigojame saugoti visų www.sutaisyk.lt internetinio puslapio lankytojų privatumą. Prašome atidžiai perskaityti privatumo politikos nuostatas, norint aiškiau suprasti mums suteikiamų duomenų panaudojimo paskirtį. Naudodamiesi mūsų internetinio puslapio paslaugomis, Jūs sutinkate atskleisti prašomus duomenis pagal žemiau pateiktas privatumo politikos nuostatas.

I. Bendrosios nuostatos

1. Ši privatumo politika reglamentuoja sutaisyk.lt kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
3. Sutaisyk.lt nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad sutaisyk.lt juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
4. Sutaisyk.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
4.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
4.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
4.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:
4.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis Privatumo politikos nuostatų;
4.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
4.3.3. Sutaisyk.lt yra įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;
4.4. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
4.5. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
4.6. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
4.7. Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
5. Naudotis internetinio puslapio paslaugomis gali:
5.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys;
5.2. juridiniai asmenys;
5.3. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
6. Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. “cookies”). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Preziumuojame, jog naudodamasis internetiniu puslapiu sutinkame su tuo, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.

II. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

7. Sutaisyk.lt gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Internetiniame puslapyje Jūs registruojatės kaip Vairuotojas arba Autoservisas. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita puslapio registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:
7.1. jei registruojatės naudotis sutaisyk.lt kaip Vairuotojas ir paskelbiate darbą, kuri norite atlikti, sutaisyk.lt šios informacijos pagrindu informuoja atrinktus autoservisus, kurie galėtų pamatyti Jūsų įkeltą darbą ir į jį atsakyti. Skelbiamame darbe vairuotojas turėtų neviešinti savo asmeninių duomenų. Apie gautus pasiūlymus, vairuotojas yra informuojamas el. paštu. Po pasiūlymų gavimo, Jūs galite susisiekti su autoservisu tiesiogiai arba naudodamiesi sutaisyk.lt žinučių moduliu. Vairuotojas gali įvertinti autoserviso paslaugas tuo viešai paskelbdamas sutaisyk.lt internetiniame puslapyje;
7.2. jei registruojatės naudotis sutaisyk.lt kaip Autoservisas, visa kontaktinė informacija bus rodoma sutaisyk.lt internetiniame puslapyje viešai tik po to, kai pateiksite pasiūlymą vairuotojo skelbiamam darbui. Tačiau visa informacija, kuri susijusi su mokėjimais, yra konfidenciali;
7.3. išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
7.4. spręsti problemas, susijusias su paslaugų pateikimu ar gedimais;
7.5. vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
7.6. tiesioginės rinkodaros tikslais.
8. Registracijos internetiniame puslapyje metu Jūs privalote pateikti išsamią ir teisingą prašomą informaciją.
9. Tvarkydamas ir saugodamas Jūsų asmens duomenis sutaisyk.lt įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
10. Sutaisyk.lt gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie skelbiamų darbų pobūdį, pasiūlymų sumas, geografiją. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

III. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

11. Sutaisyk.lt pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:
11.1. tik šio dokumento 5,6 punkte minimiems tikslams įgyvendinti;
11.2. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

IV. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

12. Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

V. Informacijos ar pretenzijų perdavimas

13. Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę:
13.1. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų;
13.2. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.
14. Sutaisyk.lt, gavęs Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu el. paštu info@sutaisyk.lt.

VI. Privatumo politikos keitimas

15. Sutaisyk.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką. Rekomenduojame kaskart jungiantis prie sutaisyk.lt internetinio puslapio peržiūrėti Privatumo politikos nuostatas.
16. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami interneto puslapyje.
17. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu el. paštu info@sutaisyk.lt su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis sutaisyk.lt paslaugomis.
18. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės sutaisyk.lt teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.

Paskutinė atnaujinimo data yra 2015-11-20
© 2017 sutaisyk.lt